Category: блог

Принципи на којима се заснива органска пољопривреда

ПРИНЦИП ЗДРАВЉА
Органска пољопривреда треба да одржи здравo земљиштe, здравље биљака, животиња и људи, као и једну, и једину, недељиву природну целину;

ЕКОЛОШКИ ПРИНЦИП
Органска пољопривреда треба да се заснива на живим еколошким системима, да ради са њима, опонаша их и помаже им да се одрже.

ПРИНЦИП ПРАВЕДНОСТИ
Органска пољопривреда треба да буде изграђена на односима који обезбеђују праведност, поштујући заједничко окружење и животне могућности; и

ПРИНЦИП НЕГОВАЊА И СТАРАЊА
Органском пољопривредом треба да се управља на превентиван и одговоран начин, да би се заштитило здравље и благостање садашњих и будућих генерација и окружења.

Органска  пољопривреда даје много више простора и могућности за развој села од конвенционалне пољопривредне производње.

Serbia organica

Национално удружење за развој органске производње Serbia organica је национална кровна асоцијација за развој органске производње посвећена целокупном унапређењу органске производње. Основана маја 2009. године, као независна, невладина организација иницирана идејом учесника овог сектора производње.

Активности спроводи на територији целе Србије и удружује представнике читавог сектора,  произвођаче, прерађиваче,  удружења, дистрибутере, трговце, контролне организације, образовне и истраживачке институције и сарађује са свим релевантним владиним и невладиним субјектима са мисијом  да органску производњу учини поузданом и конкурентном граном производње на домаћем и на међународном тржишту.

Наша мисија је унапређење здравља људи, животиња и окружења (тло, вода, атмосфера). Желимо да допринесемо очувању природних ресурса и да сачувамо укус «мајке природе» за будуће нараштаје.

Мисија нам је и да помогнемо српском пословању  у сектору органске производње да постане поуздан и конкурентан снабдевач органском храном на локалном и међународном тржишту.

Своје активности спроводимо на различитим пољима  кроз неколико центара формираних унутар асоцијације: Едукативни центар,  Центар за промотивне и маркетиншке активности, Инфо центар и Издавачки центар.

Serbia organica представља кључну тачку у информисању о сектору органске производње и обезбеђује повезаност међу домаћим, али и страним учесницима.Заузима се за интересе свих учесника ланца вредности, спроводи обуке у циљу подизања нивоа знања свих релевантних субјеката, па је едуковала саветодавце из  пољопривреднх стручних служби, наставнике пољопривредних  и прехрамбено технолошких школа, удружења произвођача, заузела се за увођење предмета из ове области у систем образовања стручних школа и др. Такође, реализује и истраживања тржишта и тржишну повезаност са купцима из иностранства и организује наступ на међународном сајму Biofach. Као национална асоцијација, окупља стручњаке и афирмише истраживање и развој органске производње. Спроводи различите промотивне кампање у циљу развијања, унапређења и ширења знања и подизања свести о органској производњи међу потрошачима.Потрошаче и произвођаче повезује организовањем раличитих промотивних активности као што су организоване посете органским произвођачима, едукација потрошача у малопродајним објектима, органзацијом фестивала и наступа на домаћим сајмовима од којих је назначајнији Пољопривредни сајам у Новом Саду. Заузима се за обезбеђење продајних места за органске произвођаче и пвећање видљивости органских производа на њима.

У сарадњи са ЈКП „Градске пијаце Београд“ покренула је  2011. године прву сталну пијацу сертификованих органских производа у Београду, на Новом Београду

С обзиром на своју позицију, имамо приступ информацијама везаним за читав сектор органске производње.

Наше активности представљају интегрални део Националног програма развоја органске производње у Србији који је део Националног програма руралног развоја Републике Србије.

Serbia organica сарађује са Министарством пољопривреде, а предмет сарадње чине: достављање мишљења и предлога везаних за нормативну активност; заједничко промовисање органске производње; размена мишљења и ставова у области органске производње; учешће у обуци и информисању носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава,  учешће у раду Стручног савета за органску производњу и у различитим радним групама, организација сајмова и изложби.

У Привредној комори Србије је 2010. године  иницирала оснивање Групације за органску производњу у којој је врло активна и иницира  бројне активности за обезбеђивање повољног привредног амбијента за развој органске производње.

Serbia organica има за циљ да све наведено обухвати у једном интересу, а то је промоција вредности органске производње и раст свих индикатора који указују на развој ове производње.

Кратак осврт на положај потрошача у Србији

Заштита права потрошача у Србији се налази на незавидном нивоу и није потребно много знања да човек уочи да савремено доба користи све доступне алате за манипулацију и обману просечног потрошача.

У основи проблема лежи изложеност потрошача (свих грађана) неистинитом, пристрасном, неправовременом и непотпуном информисању о потрошачким правима, aли и непотпуном информисању о институцијама које се баве остваривањем и заштитом Основних права потрошача и поступцима мирног и судског решавања потрошачких спорова. Read More

Осврт на 15. март претходних година (део 2)

Светски дан права потрошача 2016. године је обележен је кампањом „Сто без антибиотика“. Кампању је покренула и водила Потрошачка Интернационала и више њених чланица, међу којима је и Покрет за заштиту потрошача-Србије (Шведска, Немачка, Финска, Јужноафричка република, Белгија…). Упућена су писма  Mc Donalds-у, Subway-у i KFC-у и националним и регионалним представништвима ових великих ланаца и неким другим мањим ресторанима. Од них је тражено да у своје глобалне, временски одређене политике унесу избацивање из продаје меса животињског порекла које је третирано антибиотицима, који се користе у медицини. Изнет је јасан став да би ланци ресторана требало да набављају искључиво оно месо које не потиче од животиња које су рутински третиране антибиотицима. Read More

Осврт на 15. март претходних година (део 1)

Тема Светског дана права потрошача у  2017. години је ИЗГРАДЊА ДИГИТАЛНОГ СВЕТА У КОЈИ ПОТРОШАЧИ МОГУ ДА ВЕРУЈУ. Пракса је да се пре промоције нове кампање и Програма активности, осврне на резултате, проблеме и могућности настављања започетих активности.

Овогодишњој кампањи претходила је Кампања Потрошачке Интернационале и више националних организације потрошача, укључујући и Покрет за заштиту потрошача-Србије, покренута 15. марта 2014. годинe, с циљем да се побољша положај корисника услуга у мобилној телефонији.

Проблеми корисника мобилних телефона се испољавају у неповољној законској и подзаконској регулативи, недовољној информисаности корисника мобилних телефона, неразвијеним институцијама и механизмима за остваривање и заштиту права корисника ових услуга и др. Read More

Истинитост рекламних порука

На основу  Закона о оглашавању, провера истинитости рекламних порука је у надлежности Тржишне инспекције, а врши се, по правилу, на основу пријаве. Проверу истинитости тврдњи о својствима робе треба да врше и недлежне инспекције (Тржишна, Туристичка, Ветеринарска, Пољопривредна, Фитосанитарна и Санитарна инспекција), у зависности  од врсте робе или услуга, за које постоји  оправдана сумња да роба немају оглашена, декларисана и/или очекивана својства.

Потрошачи у Србији су изложени недопустиво агресивним рекламама робе и услуга. Од њих нису поштеђена деца, болесни, инвалиди и друге осетљиве потрошачке групе. У креирању и објављивању реклама често се не поштују законске оредбе и етички кодекси. Не постоји политичка воља за примену закона и етичких норми, којим су уређена ова питања. Због тога смо изложени масовним врло агресивним рекламама. Не примењују се одредбе закона о: оглашавању, заштити потрошача, безбедности хране, конкуренцији, туризму и др. Read More

Како организовати и водити потрошачко-услужну задругу? (део 5)

Задружна мотивација и економија

Главна економска снага задругарства је у јединству личне и колективне мотивације заједничког рада и пословања, у чему је и његова главна компаративна предност у односу на приватно и државно привређивање. Пошто задругари нису у најамништву него у слободном заједништву, они су и лично и колективно мотивисани за што веће радне и пословне резултате с обзиром на то да само они њима располажу.

Али то је тако само кад се резултати заједничког рада и пословања уживају према доприносу њиховом стварању, а у супротном економске мотивације неће бити. Које су задруге делиле добит подједнако, према претпостављеном раду (школској спреми, радном месту или функцији) или према произвољној процени залагања волунтаристички, оне су због недостатка економске мотивације брзо банкротирале или су приватизоване. Read More

Како организовати и водити потрошачко-услужну задругу? (део 4)

Управљање и пословођење

За успешан рад и пословање задруге, од изузетног је значаја стриктно разграничење управљања и пословођења. Али разлика није апсолутна, јер се управљањем пословођење креира, усмерава и контролише, а пословођењем управљачке обуке припремају, спроводе и извршавају. Подела није персонална него функционална, пошто су носиоци управљања и пословођења исти субјекти.

С обзиром на то да задругом сви задругари непосредно и равноправно управљају, пословође су истовремено и управљачи, али су сви истовремено и пословође у вођењу својих послова које самостално обављају. Сваки члан задруге непосредно учествуј у припремању, доношењу, спровођењу и извршавању заједничких одлука. И зато је сваки самостални, индивидуални и колективни, предузетник, те истовремено свој сопствени послодавац и најамник. Read More

Како организовати и водити потрошачко-услужну задругу? (део 3)

Самоснабдевање потрошача

Као облик непосредног самоснабдевања потрошача, задруга не тргује – не купује и не препродаје, него посредује у организовању непосредног промета између добављача и потрошача. У тој функцији, задруга је изворни облик непосредног самоорганизовања потрошача путем којег се они сами снабдевају у задовољавању својих животних потреба. Њени чланови су управо сами удружени потрошачи који се заједнички самоснабдевају.

Зато је потрошачко-услужна задруга у најповољнијој маркетиншкој позицији да те потребе непосредно сагледава и објективно процењује платежне могућности потрошача, али да би могла да процењује и реалне могућности њиховог задовољавања, мора да објективно сагледава и кроз опште стање на домаћем и светском тржишту. А за то треба да има одговарајућу маркетиншку службу, сопствену или заједничку са другим удруженим задругама. Read More