Осврт на 15. март претходних година (део 1)

Тема Светског дана права потрошача у  2017. години је ИЗГРАДЊА ДИГИТАЛНОГ СВЕТА У КОЈИ ПОТРОШАЧИ МОГУ ДА ВЕРУЈУ. Пракса је да се пре промоције нове кампање и Програма активности, осврне на резултате, проблеме и могућности настављања започетих активности.

Овогодишњој кампањи претходила је Кампања Потрошачке Интернационале и више националних организације потрошача, укључујући и Покрет за заштиту потрошача-Србије, покренута 15. марта 2014. годинe, с циљем да се побољша положај корисника услуга у мобилној телефонији.

Проблеми корисника мобилних телефона се испољавају у неповољној законској и подзаконској регулативи, недовољној информисаности корисника мобилних телефона, неразвијеним институцијама и механизмима за остваривање и заштиту права корисника ових услуга и др.

Истраживања су показала да су жалбе потрошача на услуге из области телекомуникација у ЕУ веома честе и да се налазе на другом месту по учесталости. Велики број притужби потрошача утицао је на Европску комисију да уведе мере за смањење баријера које постављају даваоци услуга у мобилној телефонији и да се оствари увид у додатне трошкове потрошача. Велики број земаља је донело законе или специфичне прописе за решавање овог проблема, док се неке земље ослањају на добро владање , етичке кодексе  или добру праксу оператора.

Анализом жалби наших потрошача и жалби потрошача у Европи и свету, запажена је сличност узрока и учеставости жалби. Најчешће жалбе потрошача биле су на квалитет мобилних телефона, посебно апарата продатих по неразумно ниским ценама (1 динар), у веома скупим пакетима услуга. Честе жалбе потрошача биле су на  неисправност мобилних телефона, немогућност замене, или привремено добијање другог телефона до отклањања неисправности. Жалили су се да поправке мобилних телефона трају недопустиво дуго, на несхватљиво дуг рок за отклањање неисправности ог 45 дана, као за најсложеније уређаје. Тек када су се појављивали први кварови, потрошачи су добијли информацију да су за поправке одговорни сервиси, који су у уговорном односу са произвођачем. У вештачки створеном троуглу потрошач – продавац пакета – сервисер, купац пакета је привидно беспомоћан. Он је обманут од продавца пакета. Не треба много труда да се утврди да су заступник и овлашћени сревис претходно договорили да отежају могућности брзог и ефикасног решавања рекламације потртошача. Потрошачи су дуго чекали једноставне поправке. За то време су плаћали услугу, коју нису користили.

Из анализе пакета оператера и жалби потрошача видело се да се успоставља и да функционише картелско споразумевање оператера о ценама, које се лако остварује у условима масовне примене интернета и доступности услова понуде.

Потрошачи су имали проблеме и код раскида уговора после истека рока на који је уговор био закључен. или када оператер не извршава уговорне обавезе. Оператери су  обавезивали и сада обавезују потрошаче да месец дана пре истека уговора обавесте о отказу уговора. Ако у том року не откажу уговор, он се аутоматски продужава, а потрошач је убеђен да је уговор раскинут. У међувремену потрошачу долази опомена за наплату дуга и врши се принудна наплата. Потрошач тада сазнаје да је уговор аутоматски продужен и да се не може раскинути док се не плате сва  потраживања до истека новог рока, са којим се потрошач није сагласио.

Потрошачи су се  жалили и жале се на проблеме око раскида уговора због непредвиђених околности, који га онемогућавају да користи услугу (неочекиван отказ радног односа, болест, смрт у породици, непотпуна претходна информисаност корисника и др.).

Постоје проблеми и кад остваривања права потрошача да, после истека уговора и измирења свих обавеза, промене оператера.

Из жалби потрошача се види да оператери повремено злоупотребљавају недовољно знање и недовољну информисаност корисника мобилних телефона. Потребно је да се повећа знање и подигне њихова свест о правима, могућностима и поступцима за њихову заштиту и остваривање.

Предлагали смо и предлажемо да се успостави систем брзог и јефтиног евидентирања, анализа и мирног решавања рекламација корисника мобилних телефона.

Указано је и сада указујемо на економски и друштвено неодрживо високе цене услуга у мобилној телефонији у Србији и земљама окружења, које су у групи највиших у Европи. Последица су неприхватљивог договора владе Србије и влада суседних земаља о формирају и задржавају вишех цена ових услуга у односу на цене у Еу. Овим владе преносе трошкове инвестиција у нове капацитете и модернизацију у овој области на терет потрошача, али без права корисника да потрошачи, по основу суфинансирања, учествују у формирању нове власничке структуре, сразмерно доприносу и инвестирању преко већих цена, од објективно условљених. Питања власничких односа и учешћа у управљању по основу власништва треба потпуније изучити и ускладити са економским критеријумима, међународном регулативом и Уставом Републике Србије.

***

Потрошачи су се жалили и жале се и на проблеме услуга кабловске телевизије. Постављали су питање оправданости истовременог плаћања кабловске телевизије и претплате РТС-у. Више њих је изражавло спремност да се ангажује у стручном тиму који би снимио стање, анализирао проблеме, припремио предлог решења, организовао стручне расправе и лобирао за доношење одговарајућих прописа. Потрошачки предлози би  подстицали фер конкуренцију, бољи однос  према корисницима услуга и веће остваривање интереса државе Србије. Вишеструко плаћање услуга електронских медија није у функцији оптималног техничко-технолошког развоја земље. Због тога у доношењу прописа мора се чути и уважити глас потрошача.

Leave a Reply