... у свет у којем је потребно да се уједињени залажемо за: оптималан друштвено-економски развој, социјалну правду, демократију, мир, солидарност, искорењивање сиромаштва, хуманост, слободно деловање тржишно-економских законитости, равноправне партнерске односе, сарадњу са организацијама потрошача у свету и др.

Представљамо вам додатак петом броју Е-гласила који је намењен почетном информисању и образовању потрошача за одговорно одлучивање о избору органски произведене хране и проширивање знања о могућем утицају својих одлука на понуду, безбедност, квалитет и цене органски произведене хране, квалитет животне средине, политике произвођача, диструбутера, продаваца и државних органа у овим областима.