Како организовати и водити потрошачко-услужну задругу? (део 2)

Организовање задруге

Да би остваривала економију обима и успешније пословала, задруга треба да има што већи број чланова, са остваривањем што већег промета. Ради тога, члановима задруге треба да постане што већи број потрошача који су заинтересовани да се трајно снабдевају одређеним производима и користе одређене услуге.

Да би се такав интерес подстакао, потребно је:

  1. да појединачни члански улози буду довољно ниски да задруга буде приступачна и за најсиромашније потрошаче;
  2. да делатност задруге буде што разуђенија да задовољи што шири круг потреба задругара;
  3. да буде загарантован квалитет производа и услуга које задруга обезбеђује;
  4. да са својим ценама задруга успешно конкурише приватним фирмама;
  5. да задруга испуњава захтеве и адекватно одговара на поруџбине задругара.

Опслуживање задругара треба да се врши по принципу “до прага потрошача”: услуге “на лицу места”, а производи по дистрибутивним пунктовима у насељима, односно месту запослења или стамбеним, односно радним просторијама. Дистрибутивне пунктове треба лоцирати што ближе потрошачима и на устаљеним местима: у одговарајућим просторијама или на отвореном простору, а по захтеву потрошача поручене производе разносити по кућама, односно становима или местима запослења.

Веће задруге могу, по потребама већег и разуђеног промета, оснивати своје огранке, као самосталне пословне јединице, у појединим насељима, односно селима или општинама. Огранци послују као интегрални делови јединственог пословног система задруге, по њеним правилима и другим нормативним актима. Где нема потрошачких задруга, своје потрошачко-услужне огранке могу по насељеним местима оснивати и друге, произвођачке или услужне, задруге.

Задруга има своју пословодну, односно набавно-продајну службу, која под руководством директора задруге представља радну заједницу задруге. Запослени чланови радне заједнице нису у најамном односу са задругом, већ су њени пуноправни чланови с одговарајућим стручним квалификацијама. Поред стално запослених, одређене послове задруге могу обављати, по уговору, и одговарајућа правна или физичка лица ван задруге, на одређено или неодређено време, што треба практиковати кад задруга није у могућности или је нерационално да те послове обавља са својим кадровима.

У радној заједници треба да су и пословни повереници на дистрибутивним пунктовима, те пословође задружних огранака, као пословодни колегијум на челу са директором задруге. Радна заједница би морала да делује као целовита и јединствена радна јединица задруге, самостална и самоодговорна у квалификованом и квалитетном обављању свих послова и радних задатака задруге, а са радном и пословном самосталношћу и индивидуалном самоодговорношћу сваког извршиоца.

Задруга треба да има разгранату мрежу сталних и поузданих добављача и давалаца услуга, са којима ће пословати под равноправним условима и по принципу еквивалентне размене, без међусобног профитоманског искоришћавања. Пожељно је да то буду произвођачке, односно услужне задруге које се у свом раду и пословању руководе задружним вредностима и начелима, и са високим пословним моралом. Поред тога, задруга може да у своје чланство прима заинтересоване индивидуалне добављаче и даваоце услуга, као и да оснива своје произвођачке и услужне огранке, односно сервисе.

Ради повољнијег, заједничког снабдевања, задруга треба да се пословно повезује, сарађује и удружује са другим заинтересованим задругарима. То могу бити сложене задруге или пословни савези, са задругама истог или различитог типа. Најцелисходније је удруживање са сопственим добављачима: произвођачким, односно услужним задругама, са којима се трајна сарадња може заједнички програмирати и планирати.

Не сме се упуштати у пословне односе са непознатим, непровереним, несигурним и неликвидним, самохвалисавим, слаткоречивим и часноречивим партнерима. Не веровати празним обећањима; ни закључивати уопштене, неодређене и недоречене, него конкретне, прецизне и строго санкционисане пословне уговоре, који се морају поштовати, примењивати и реализовати, да би обе стране биле обезбеђене и задовољене.

Живко Марковић

наставиће се …

 

Leave a Reply