Category: питања потрошача

Интернет провајдер – проблем брзине протока

Интересује ме ко је надлежан за контролисање интернет провајдера? Ево о чему се ради. Корисник сам услуге интернета и брзина интернета коју би ми требало да обезбеђују је 10/2 (10 Мбита/с за доwнлоад и 2 Мбита/с за уплоад), међутим у задњих годину дана имам свакодневних проблема са протоком тј. са брзином протока. Звао сам их небројено пута досадио сам себи и њима и након позива неколико дана имам нормалан проток, па опет настају проблеми. Да напоменем да се оглашавају непрестано на једној радио станици. Ово се све дешава у Београду. Шта треба учинити да их се доведе у ред? Да ли постоји начин да кад нешто платите да то и добијете?

Републичка агенција за телекомуникације (РАТЕЛ) је надлежна за контролу интернет рада провајдера. Провајдер је обавезан да извршава уговорене брзине протока.  У потписаном уговору се, поред осталог, дефинише и брзина протока информација, цена, обавезе провајдера и права корисника. Требало би да су дефинисане обавезе провајдера ако не извршава уговорене обавезе (умањење цене, раскид уговора, обештећење и др.). Нисте навели да ли су уговорене последице, односно обавезе провајдера, ако не извршава уговорене обавезе, односно која се Ваша права.

Истакли сте да имате свакодневне, дуготрајне проблеме са брзином протока података, односно (непотпуним извршавањем уговорне обавезе провајдера). То може да буде разлог за раскид уговора и Ваш захтев за правично обештећење, али без увида у уговор,не треба коментарисати могуће ситуације.

Тврдите да сте провајдера звали небројено пута, да након позива неколико дана имате нормалан проток информација и да се потом поново појављују проблеми. Из увог се може закључити да провајдер, вероватно,  нема капацитете за извршавање уговорених обавеза према свим корисницима.

Mислим да сте изабрали најнеповољнији вид комуникације са провајдером. Из искуства знам да се најређе рашавају пријављене рекламације телефоном, осим када се телефонски разговори снимају. Због тога предлажем да се провајдеру обратите писмено (меjлом), да се позовете на уговор, опишете проблеме које имате са брзином протока информација, наведете време настајања и дужину трајања прекида смањеног протока података, да захтевате трајне услове за коришћење уговорене  брзине преноса података, а најкасније у року од 15 дана, умањење износа рачуна, накнаду штете и писмени одговор  на рекламацију, у законском року од осам дана. Напомените да ћете, ако не поступи у складу са Вашим захтевима, захтевати раскид уговора и пуно обештећење, као и да чете се за заштиту права обратити надлежним државним органима и етичким телима.

Проблеми односа давалаца услуга, продаваца и произвођача на једној и потрошача на другој страни све су израженији. Погоршава се регулатива, посебно подзаконска. Организација независних облика потрошача је недовољна. Бизнис сектор је све организованији. Повољнији положај потрошача,како ви кажете “довођење у ред” давалаца услуга је могуће и пожељно. Може се постиће бољим познавањем права потрошача, институцуја које се баве заштитом права и интереса потрошача и поступака како се она штите и остварују. Морамо знати да се без добре организације независних облика организовања потрошача, потрошачке солидарности и истрајавања на њиховом оствраривању, мало шта може остварити, јер се права потрошача тешко стичу, а лако губе.

Да, постоје начини и могућности да потрошач, односно корисник услуге добије плаћени производ, односно услугу.То се подразумева. Ако се то не обезбеди у нормалној комуникацији са продавцем, односно даваоцем услуга, у сваком конкретном случају постоје начини како се то остварује.

Истакли сте да се провајдер непрестано оглашава на једној радио станици. То је његово право, али уз обавезу да рекламне поруке буду тачне, да не кориснике не доводе у заблуду, да нису обмањујуће и да не навое потрошаче да доносе неразумне одлуке о избору. Објављена   рекламна порука обавезује оглашивача да је изврши, значи мора се извршити.

С поштовањем,

Петар Богосављевић

Услуге Кабловске ТВ – пресељење

Имао сам уговор на две године са оператером кабловске ТВ Радијус вектор.Услед продаје стана преселио сам се на другу локацију на којој они немају техничких могућности за пружање услуге Кабловске ТВ. Измирио сам сва дуговања према њима и вратио сву опрему која ја била код мене на корисшењу, и том приликом раскинуо уговор.Међутим они сматрају да ја имам обавезе плаћања кабловске телевизије до краја уговора и испоставили су ми рачун на 50.000. динара за услугу коју коју они не могу да изврше.Преселио сам се зато сто сам продао стан после две године продаје,нисам сам знао кад ћу га продати,то не може нико знати,они не могу на новој локацији да изврше услугу,али могу да наплате неизвршену услугу,ово је практично раскид уговора са њихове стране,наплаћују неизвршену услугу, и забрањују и кажњавају слободно кретање и промену адресе услед више силе .
Молим вас за мишљење ста да радим.

За одговор на Ваше питање шта да радите, потрбни су подаци: када је закључен и када истиче Уговор, под којим условима  се Уговор  може раскинути? Да ли је продаја стана наведена као разлог за раскид уговора? Које сте информације добили од провајдера пре закључења уговора и на основу чега су Вам испоставили рачун на 50.000,00 динара.

Продаја стана и пресељење, вероватно, нису наведени као основ за раскид уговора.  Због тога провајдер сматра да имате обавезу да платите кабловску телевизију до истека уговора.  Ви провајдеру приписујете одговорност за раскид уговора, јер није омогућио коришћење кабловске телевизије у новом стану, на новој локацији. Сматрате да Вам тиме забрањује слободно кретање и промену адресе, а промену адресе сматрате вишом силом. Мислим да су ово нереална очекивања и нису заснована на закону. Уз то небитна су за ваша права, у овом случају.

Међутим, из наведених података, повреда Ваших потрошачких права  могло би да буде:

–           испостављање рачуна на износ од 50.000 динара, вероватно за преостали део потраживања, једнократна наплата преосталог уговореног износа до истека уговора, под условом да није уговорена  обавеза да се у случају раскида уговора једнократно исплати преостали уговорени износ;

–          испостављање рачуна за услугу коју  неће моћи да се изврши је недопустиво, утолико пре што провајдер сигналом  не покрива простор Вашег новог стана;

–          непотпуно претходно , пре закључења уговора, ако је уговор потписан после доношења новог  Закона о заштити потрошача, којим се трговци  обавезују да потрошаче  претходно информишу. У овом случају, провајдер је био дужан да Вас обавести у којим  деловима града има обезбеђене техничке услове за пружање услуга кабловске телевизије. Непотпуно претходно информисање је прекршај, може се третирати као непоштена пословна пракса и бити разлог за раскид уговора, без потраживања преосталог дела уговореног износа, па и могућу обавезу провајдера на правично обештећење. За  потпун одговор и примењив савет, неопходна је анализа Уговора.

Незахвално је и недопустиво давати мишљења на основу непотпуних информација. Предлажем Вам да се  анализира усклађеност  Уговора са законом. Потом да се провајдеру поднесе писмена рекламација. У њој треба навести када сте закључили и када раскинули Уговор, истаћи проблем претходног информисања, што Вас је довело у заблуду, незнајићи да не обезбеђују кабловску телевизију ан целој територији Града, ако је тако. Треба да оспорите потраживање од 50.000,00 динара, чињеницом да покушавају да наплате услугу коју не могже да изврши. Тражите да рекламацију реши у што краћемроку, не дужем од 15 дана И да Вас о решењу рекламације обавести у законском року од 8 дана, Ако са провајдером не нађете решење, предлажем да се за помоћ обратите Републичкој агенцији за телекомумокације (РАТЕЛ-у). Она је надлежнаи за решавање потрошачкихспорова у коришћењу кабловске телевизије. Такође, можете се обратити једнојм од регионалних саветодавних центара ( у Београду постоје 4), у којим Министарство трговине, туризма и телекомуникација финансира адвокате и правнике да потрошачима пружају бесплатну помоћ у решавању потрошачких спорова.

Да смо имали Уговор, дали бисмо Вам потпуније мишљење и савете.

Охрабрујемо Вас да истрајавате у остваривању и заштити Ваших потрошачких права, јер тако, доприносите  јачању заштите потрошачких права у Републици Србији.

 

С поштовањем,

Петар Богосављевић